6 forum

Patronat naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

uniw przyrod

Jesteśmy członkiem

Statut

Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku", w skrócie ZUTW zwany w dalszej części niniejszego statutu "Uniwersytetem", posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. 

§ 2

"Uniwersytet" działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą "Uniwersytetu" jest miasto Ząbkowice Śląskie. 

§ 3

"Uniwersytet" działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz .U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 4

Do prowadzenia szczególnego zakresu prac "Uniwersytet" może zatrudniać pracowników i wolontariuszy. 

§ 5

"Uniwersytet" może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. "Uniwersytet" ma prawo wydawania legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd "Uniwersytetu". 

§ 6

"Uniwersytet" może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe "Uniwersytetu". O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji decyduje Walne Zebranie Członków zgodnie z § 21 pkt. 4, 5, 6.

§ 7

"Uniwersytet" może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych koła zainteresowań działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów. O utworzeniu i likwidacji koła zainteresowań "Uniwersytetu" oraz przyjęciu jego regulaminu decyduje Zarząd "Uniwersytetu". 

§ 8

"Uniwersytet" zawiązany jest na czas nieokreślony. 

 

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA 

§ 9

Celem "Uniwersytetu" jest:
a. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauki, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, technicznych oraz ekologii.
b. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego.
c. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków "Uniwersytetu".
d. Utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.
e. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych.
f. Upowszechnianie wiedzy o Ząbkowicach Śląskich i powiecie w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych oraz organizowanie spotkań ze znanymi Ząbkowiczanami i innymi osobami zasłużonymi dla gminy i powiatu.
g. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.
h. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
i. Integracja i reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
j. Ochrona i promocja zdrowia.
k. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
l. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
m. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
n. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
o. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
p. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród osób starszych.
q. Turystyka i krajoznawstwo.
r. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
s. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
t. Promocja i organizacja wolontariatu.
u. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
v. Kształtowanie wobec osób starszych, niepełnosprawnych właściwych postaw społecznych a zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

§ 10

1. "Uniwersytet" realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej.
b. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych.
c. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz krajowymi i międzynarodowymi federacjami uniwersytetów trzeciego wieku , ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
d. Promowanie i tworzenie grup samopomocowych i organizacja wolontariatu
e. Działania profilaktyczne zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych.
f. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji;
g. Organizowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
h. Podejmowanie działań mających na celu walkę z uzależnieniami i patologiami społecznymi,
i. Organizacja wyjazdów zdrowotnych, turystycznych, edukacyjnych;
j. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej.
k. Współpraca ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.
l. Realizacja programów i projektów dotyczących celów „Uniwersytetu".
m. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego i problemów osób starszych, niepełnosprawnych,
n. Podnoszenie kwalifikacji członków oraz wolontariuszy „Uniwersytetu",
o. Współpraca z administracją publiczną w szczególności w zakresie kształtowania polityki prospołecznej
p. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych niepełnosprawnych a zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych. 

2. "Uniwersytet" prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
a. Organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, warsztatów, kongresów, forum, kursów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, wydawanie publikacji.
b. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej.
c. Współpraca ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.
d. Wnioskowanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością „Uniwersytetu".
e. Realizacja programów i projektów dotyczących celów „Uniwersytetu".
f. Inne działania realizujące cele statutowe,
g. Tworzenie warunków do aktywizacji i rozwoju osób starszych, niepełnosprawnych poprzez działania pomocowe, edukacyjne i organizację czasu wolnego.
h. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego i problemów osób starszych, niepełnosprawnych,
i. Tworzenie warunków do samokształcenia członków „Uniwersytetu",
j. Podnoszenie kwalifikacji członków oraz wolontariuszy „Uniwersytetu",
k. Promowanie i organizowanie grup samopomocowych i wolontariatu,
l. Współpraca z administracją publiczną w szczególności w zakresie kształtowania polityki prospołecznej,
m. Integracja i koordynacja działań stowarzyszeń i innych instytucji niosących pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym,
n. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych, niepełnosprawnych a zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych. 

3. „Uniwersytet" prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a. Organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, warsztatów, kongresów, forum, kursów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, wydawanie publikacji.
b. Działalność informacyjno-promocyjnej, wydawniczej.
c. Współpraca ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.
d. Wnioskowanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością „Uniwersytetu".
e. Realizacja programów i projektów dotyczących celów „Uniwersytetu".
f. Inne działania realizujące cele statutowe,
g. Tworzenie warunków do aktywizacji i rozwoju osób starszych, niepełnosprawnych poprzez działania pomocowe, edukacyjne i organizację czasu wolnego.
h. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego i problemów osób starszych, niepełnosprawnych,
i. Tworzenie warunków do samokształcenia członków Uniwersytetu,
j. Podnoszenie kwalifikacji członków oraz wolontariuszy Uniwersytetu,
k. Promowanie i organizowanie grup samopomocowych i wolontariatu,
l. Współpraca z administracją publiczną w szczególności w zakresie kształtowania polityki prospołecznej,
m. Integracja i koordynacja działań stowarzyszeń i innych instytucji niosących pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym,
n. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych, niepełnosprawnych a zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych. 

4. „Uniwersytet" ma prawo delegować swoich członków na zjazdy, sympozja, szkolenia sprzyjające realizacji postawionych zadań i celów. 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 11

1. Członkami "Uniwersytetu" mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym.

§ 12

Członkowie "Uniwersytetu" dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych. 

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe "Uniwersytetu" i złożyła pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków "Uniwersytetu".
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe "Uniwersytetu" i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w "Uniwersytecie" poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei "Uniwersytetu" lub realizację jego celów statutowych. Członkowie honorowi nie płacą składki członkowskiej.
4. Członków zwyczajnych lub wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd "Uniwersytetu" zwykłą większością głosów w drodze Uchwały. Założyciele "Uniwersytetu" stają się członkami "Uniwersytetu" w chwili jego zarejestrowania.
5. Godność członka honorowego "Uniwersytetu" nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. za zgodą osoby zainteresowanej. 

§ 14

1. Członek zwyczajny "Uniwersytetu" ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz "Uniwersytetu" oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach "Uniwersytetu", zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością "Uniwersytetu",
b. uczestniczenia w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, odczytach, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, koncertach i innych zajęciach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
c. udziału w praktycznych zajęciach,
d. zgłaszania wniosków i opinii co do działalności "Uniwersytetu",
e. otrzymania legitymacji członka "Uniwersytetu",
f. zaskarżania do Walnego Zebranie Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków "Uniwersytetu" lub o wykluczeniu z 'Uniwersytetu".

2. Członek zwyczajny "Uniwersytetu" zobowiązany jest do:
a. aktywnego działania na rzecz realizacji celów "Uniwersytetu", wykonywania przyjętych zadań,
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz "Uniwersytetu",
c. regularnego opłacania składek,
d. przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§ 15

1. Członek wspierający:
a. ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz "Uniwersytetu",
b. obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz "Uniwersytetu", przestrzegania statutu oraz uchwał władz "Uniwersytetu", zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
c. nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz "Uniwersytetu".

2. Członek honorowy:
a. ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz "Uniwersytetu",
b. zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych "Uniwersytetu".
c. zwolniony jest z płacenia składki członkowskiej.

§ 16

1. Członkostwo w "Uniwersytecie" ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do "Uniwersytetu", zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. wykluczenia z "Uniwersytetu" w wyniku:
• prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
• pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu i członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub
• nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz "Uniwersytetu".

2. W przypadkach określonych w ust. 1, pkt 3. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków - za pośrednictwem Zarządu - w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE "UNIWERSYTETU" 

§ 17

1. Władzami "Uniwersytetu" są:
• Walne Zebranie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna.
2. Organem doradczym "Uniwersytetu" jest Rada Programowa. 

§ 18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących zwyczajnymi członkami "Uniwersytetu".
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Komisje Rewizyjną, za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 

§ 19

Uchwały władz "Uniwersytetu", jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą "Uniwersytetu".
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
3. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
4. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi. 

§ 21

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. O miejscu, terminie, porządku i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania. Dopuszcza się informowanie o Walnym Zebraniu Członków drogą elektroniczną i telefoniczną.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje Prezes Zarządu.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ilości członków.
5. W przypadku braku na Walnym Zebraniu wymaganej połowy ilości członków dopuszcza się, aby drugi termin Walnego Zebrania został wyznaczony na ten sam dzień, 15 minut później. 
6. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie tego samego dnia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na sali.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co najmniej raz na cztery lata.
2. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku. 

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków "Uniwersytetu".
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania "Uniwersytetu",
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalenie budżetu,
4. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa; udzielenie absolutorium, zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
5. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
6. ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków "Uniwersytetu" lub jego władze,
8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10. przyznawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego "Uniwersytetu",
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu "Uniwersytetu" i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz "Uniwersytetu".

 Zarząd

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności "Uniwersytetu", zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. "Uniwersytet" reprezentuje na zewnątrz Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
2. Zarząd składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Zarząd spośród swoich członków wybiera: Wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka. Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków zgodnie z § 24 pkt. 4.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jak raz na kwartał. 

§ 26

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów statutowych "Uniwersytetu" zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2. określenie szczegółowych kierunków działania "Uniwersytetu",
3. opracowanie projektu budżetu,
4. realizacja budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
5. zarządzanie majątkiem "Uniwersytetu",
6. opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie i zatwierdzenie ich,
7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
8. powoływanie Rady Programowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określenie ich zadań,
9. zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
13. skład sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14. tworzenie i likwidowanie kół zainteresowań,
15. dokooptowanie członków Zarządu w przypadkach określonych w § 18 ust. 2,
16. załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz "Uniwersytetu."
2. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd. 

Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

§ 28

1. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu "Uniwersytetu", w szczególności gospodarki finansowej.
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
d. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
e. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach "Uniwersytetu" ani być pracownikami "Uniwersytetu". 

§ 29 (wykreślony)

 

Rada Programowa

§ 30

1. Rada Programowa działa na podstawie regulaminu.
2. Kompetencje Rady Programowej sprowadzają się do głosu doradczego gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych przez "Uniwersytet".
3. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:
a. wybranych instytucji kulturalnych i oświatowych,
b. mediów,
c. władzy samorządowej.
5. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd "Uniwersytetu".
6. Zadania Rady Programowej:
a. pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej "Uniwersytetu",
b. doradztwo w doborze tematyki konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji i spotkań,
c. pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia,
d. aktywny udział w realizacji zadań "Uniwersytetu". 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 31

Mienie "Uniwersytetu" stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez "Uniwersytet" w toku jego działalności statutowej.

§ 32

1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:
a. składki członkowskie,
b. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego "Uniwersytetu",
c. dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
d. pozostałe wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym "Uniwersytetu".
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane za semestr. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.
4. "Uniwersytet" prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

§ 33

Do składania oświadczeń woli w imieniu "Uniwersytetu", w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu "Uniwersytetu" uprawniony jest Prezes z Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo dwóch członków Zarządu w razie nieobecności Prezesa i Wiceprezesa, działający łącznie

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 34

1. Uchwalanie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu "Uniwersytetu" przez Walne Zebranie Członków odbywa się zgodnie z § 21 pkt. 4, 5, 6.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie "Uniwersytetu" mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 21 pkt.1 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu "Uniwersytetu" Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
4. Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz "Uniwersytetu" znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz "Uniwersytetu". Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli "Uniwersytetu".
5. Statut "Uniwersytetu" i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli "Uniwersytetu" wchodzą w życie z dniem podjęcia.


Statut niniejszy został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków ZUTW w dniu 13 czerwca 2023 roku w Ząbkowicach Śląskich.

 

Logowanie

Wyszukiwarka

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

2040554
Dziś Gości
Razem
140
2040554
IP: 3.230.154.90
Dziś 2024-05-26

Współpracujemybannerek-biblioteka

bannerek-urzad

bannerek-starostwo 

izba pamiatek regionalnych

 

zsz

 

 

 

logo em

 

wiadomosci powiatowe